Algemeen

Algemene voorwaarden
Akky's Tafel - Deelnemers

Algemene Voorwaarden zoals gehanteerd door Akky's tafel,
Rijksstraatweg 211, 6573 CS Beek-Ubbergen | KvK 60261978

Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 deelnemer: de (rechts)persoon, die aan Akky's tafel deelneemt aan een gratis workshop.
1.2 overeenkomst: een overeenkomst tussen de deelnemer en Akky's tafel, waarbij deze deelname door de deelnemer plaatsvindt aan een tafel binnen het Akky's tafel concept.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten voortvloeiend uit Akky's tafel.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Akky's tafel schriftelijk zijn aanvaard en/of bevestigd.
2.3 Ingeval een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, tast dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 - Aanmelden

3.1 Deelnemers kunnen zich alleen via de website van Akky's tafel voor een gratis workshop aanmelden.
3.2 De workshops zijn gratis.

Artikel 4 - Annuleren

4.1 Annulering kan alleen via de website en uiterlijk 24 uur voor aanvang.
4.2 Akky's tafel kan bij te weinig aanmeldingen of ziekte of om andere redenen een cursus of workshop annuleren of verplaatsen.
4.3 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Akky's tafel zich het recht voor de workshops tussentijds te wijzigen. Aan de website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 - Klachtenprocedure

5.1 Klachten over de workshop dienen binnen 5 dagen schriftelijk aan Akky's tafel te zijn aangeleverd en zullen binnen vijf werkdagen in behandeling worden genomen. Communicatie over de klacht zal enkel schriftelijk verlopen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een workshop ligt volledig bij de deelnemer. Noch Akky's tafel noch de locatie is hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk. Aangezien Akky's tafel in geen enkele zin verantwoordelijk kan worden gesteld voor gevolgen van deelname aan de workshops, aanvaardt Akky's tafel ook geen kosten of andere claims m.b.t. juridische procedures die betrekking hebben op bedoelde gevolgen van workshops.
6.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 - Intellectueel eigendom

7.1 Akky's tafel behoudt alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de workshop en de verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- en/of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Akky's tafel toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
7.2 De deelnemer gaat hierbij akkoord dat met het gemaakt audiovisueel materiaal in het kader van het project Akky's tafel toestemming te verlenen voor de openbaarmaking en/of verveelvoudiging middels alle media t.b.v. akky's tafel en de reclamecampagne.

Artikel 8 - Privacyreglement

(over hoe je met verzamelde gegevens omgaat)